Logo ESCAM Suai

Escola Secundaria Catolica Ave Maria Suai (uluk bolu SMAK Ave Maria Suai) hanesan fatin hetan edukasaun ba nivel sekundaria iha distritu Covalima.

ESCAM nia website ida nee dezenhu hosi nia Alumni sira hanesan kontribuisaun ida ba futuru gersaun sira tuir mai atu utiliza hanesan meius ida hodi troka ideas, informasaun konaba dezenvolvimentu ESCAM nian.

Iha ESCAM nia website nee estudantes activus no alumni sira bele identifika nia aan hanesan estudantes ou alumni iha grupu nebe kriadu ona, hodi nunee alumni ka estudantes bele nafatin iha relasaun mesmu sira ramata ona ESCAM.

Tuir dezenhador ba website nee nia hanoin ba hotu estudantes ESCAM ou alumni sira atu fo hatene ba malu nafatin dezenvolvimentu individu nudar ESCAM oan.

"Hau sente ESCAM oan hotu sei orgulho ho existensia website nee, hodi bele utiliza hanesan meius ida hatene dezenvolvimentu ESCAM nian e mos hotu-hotu bele hatene mos indvidu ida-idak nian dezenvolvimentu", hateten desenhador website nee.

Website nee kria ho hanoin liu-liu atu kontrola aktividades estudates activus nian, hanesan actividades extrakurikuler, desportos, etc nebe akontese iha ESCAM bele publika iha website nee.

Nunee mos, sira nebe ramata ESCAM ka alumni bele nafatin kontribui mos liu hosi media digital ida nee.

Tuir halo website nee nia hanoin, teknolojia lao ba oin nafatin nunee nudar alumni ESCAM la laran todan atu halo website ida nee hodi halo diferensa e mos sai exemplar ba escola seluk.

Website nee hanesan lalenok ida mos ba ESCAM ba partenaria no donator atu hatene nafatin actividades no dezenvolvimentu ESCAM nian mesmu ho distansia.

Mai ita registu para ita liga malu nafatin ...

View All Members(22)