Suai, 28 Marsu 2015 – Klibur Alumni Eskola Sekundária Ave Maria Suai (KA-ESCAM) halo semináriu ho tema tolu ba estudante atuál ESCAM.

Tema semináriu nee mak kona bá Vantajen no Dezvantajen Informasaun Komunikasaun Teknolojia (ICT), Lala’ok Tama Universidade, no Pre-dezeñu lokalizasaun ESCAM.

Suai, 02 Janeiru 2015 - Escola Secundaria Catolica Ave Maria (ESCAM), organiza forum hanoin lisuk ba futuru ESCAM/SMAK Suai.

Forum nee partisipa hosi alumni ESCAM nain neen nulu resin e mos hetan apoiu maka’as hosi estrutura e professore ESCAM sira, sorumutu nee mos hetan apoiu financeiru hosi alumni sira ho montante hamutuk $250.

Escola Secundaria Catolica Ave Maria Suai (uluk bolu SMAK Ave Maria Suai) hanesan fatin hetan edukasaun ba nivel sekundaria iha distritu Covalima.

ESCAM nia website ida nee dezenhu hosi nia Alumni sira hanesan kontribuisaun ida ba futuru gersaun sira tuir mai atu utiliza hanesan meius ida hodi troka ideas, informasaun konaba dezenvolvimentu ESCAM nian.

View All Members(21)